Προσθήκη ή διαγραφή ΚΑΔ

Μεταβολή ΚΑΔ

Η μεταβολή του ΚΑΔ (προσθήκη ή διαγραφή ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε γιατί αυξήθηκαν οι τομείς της δραστηριότητάς σας ως επιχείρηση, είτε γιατί κάποιες από τις δραστηριότητές που είχατε δηλώσει αρχικά δεν υφίστανται πλέον, ή μπορεί και να διαπιστώσατε ότι κακώς τις είχατε δηλώσει.  Σχετικά με τις ενέργειες που μπορεί να απαιτηθούν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επικείμενη μεταβολή ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ενέργειες ΓΕΜΗ:

1.     Για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε:

  • Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης ( Για τις Ε.Π.Ε. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. κωδικοποιημένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό).  Πριν από την υποβολή του στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ( όπου υποβάλλεται σε τέσσερα αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή- μορφή αρχείου κειμένου .doc), θα πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
  • Ανακοίνωση με περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού και με τα πλήρη κείμενα των τροποποιούμενων άρθρων του (σε ένα αντίγραφο) για την δημοσίευση της τροποποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00.
  • Καταχώριση τροποποίησης ηλεκτρονικά στο site businessportal.gr  (δεν απαιτείται για ατομικές επιχειρήσεις).

2.     Για Α.Ε

  • Ανακοίνωση με περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού και με τα πλήρη κείμενα των τροποποιούμενων άρθρων του (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή) για την δημοσίευση της τροποποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Α.Ε. με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (σε δύο αντίγραφα).
  • Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00
  • Καταχώριση τροποποίησης ηλεκτρονικά στο site businessportal.gr  (δεν απαιτείται για ατομικές επιχειρήσεις)

 

Ενέργειες ΔΟΥ:

  • Έντυπο ΓΕΜΗ για μεταβολή ΚΑΔ (εκτυπώνεται ηλεκτρονικά)
  • Συμπλήρωση εντύπου Μ2 (φυσικά πρόσωπα-ατομικές επιχειρήσεις) ή Μ3 (Νομικά πρόσωπα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε έντυπα της ΔΟΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html.


Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.